ઓએમસી એવિન્રુડ / જહોનસન "ઝેફર સેઇલ ડ્રાઇવ્સ" ઓવરબોર્ડ મોડલ નંબર્સ

.

દ્વારા થીમ ડેનેટ્સફોટ અને ડેનંગ પ્રોબો સાકેટી દ્વારા પ્રેરિત મકસિમેર