ઓએમસી એવિન્રુડ / જોહ્ન્સન "ટર્બોજેટ" આઉટબોર્ડ મોડેલ નંબર્સ

90 એચપી 1994 90JEERA ભાગો માટે દુકાન    
90 એચપી 1995 90JEEOB ભાગો માટે દુકાન    
           
115 એચપી 1994 115JEERA ભાગો માટે દુકાન    
115 એચપી 1995 115JEEOB 115TJEOA ભાગો માટે દુકાન    
115 એચપી 1996 115TJEDB 115TJEDP ભાગો માટે દુકાન    
115 એચપી 1997 115TJEUC ભાગો માટે દુકાન    

 

.

દ્વારા થીમ ડેનેટ્સફોટ અને ડેનંગ પ્રોબો સાકેટી દ્વારા પ્રેરિત મકસિમેર